slideshow image
Ikenobo Workshop, Pittsburgh, USA, 2008

Shoka Shimputai no. 2, Futakabu-ike by Professor Toyoda. 
start slideshow | beginning | home