slideshow image
Ikenobo Workshop, Pittsburgh, USA, 2008

Shoka Shimputai no. 1 by Professor Toyoda. 
stop slideshow | beginning | home