slideshow image
Ikenobo Ikebana Study Tour, Kyoto, Japan, 2005

Rikka Shimputai by Professor Yoshiko Kobayashi. 
start slideshow | beginning | home